Regulamin platformy OnlineWSBZasady korzystania z platformy e-learningowej w Akademii WSB


 1. Zasady dotyczą platformy e-learningowej dostępnej pod adresem https://online.wsb.edu.pl/ i określają warunki korzystania z platformy.
 1. Podstawą do prawidłowego korzystania z platformy jest dostęp do sieci internetowej oraz posiadanie w dowolnym systemie operacyjnym przeglądarki internetowej, skonfigurowanej do obsługi i zapisywania plików  cookies. 

 1. Wszelkie dodatkowe wymogi systemowe i aplikacyjne wynikają z zawartości materiałów dydaktycznych i zależą od osób prowadzących zajęcia. Obowiązkiem prowadzących zajęcia jest poinformowanie uczestników kursu przed rozpoczęciem zajęć zdalnych o szczegółowych warunkach kursu oraz ew. wymaganiach technicznych.  

 1. Konto użytkownika platformy jest zakładane przez administratora platformy e-learningowej w przypadku planowania zajęć e-learningowych dla danego użytkownika, na podstawie informacji pochodzących z systemu obsługiwanego przez pracowników Uczeli Akademii WSB. Konto aktywne jest do momentu zakończeniu toku nauczania w Akademii WSB.  

 1. W przypadku braku koniecznego dostępu do platformy, niewłaściwego działania platformy, braku dostępu do kursu lub podejrzenia, że z danego konta korzystają osoby nieuprawnione, należy niezwłocznie zgłosić te fakty do administratora platformy, bądź osoby wskazanej przez administratora platformy.  

 1. Autor i jednocześnie osoba prowadząca kurs na platformie, odpowiada za umieszczane w kursie autorskie materiały.  

 1. Prowadzący zajęcia rozpatruje wszelkie zgłoszenia dotyczące niewłaściwego funkcjonowania kursu – kłopoty techniczne konsultowane są z administratorem platformy. 

 1. Pracownik dydaktyczny prowadzący w danym semestrze zajęcia zdalne, zobowiązany jest do cotygodniowego, nie mniej niż dwukrotnego zalogowania się na platformie. 

 1. Zabronione jest zamieszczanie na platformie treści naruszających prawa osób trzecich, obraźliwych lub wulgarnych, propagujących przemoc, nienawiść, naruszających normy moralne lub dobre obyczaje. Zakazane jest również wykorzystanie dostępnych środków komunikacji w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie platformy. W przypadku łamania wymienionych zasad, konto użytkownika może zostać zawieszone.  

 1. Treści zabronione będę usuwane z zasobów platformy e-learningowej. 

 1. Prowadzący zajęcia określa i powiadamia uczestników kursów o zakresie zgody na powielanie lub udostępnianie materiałów dydaktycznych umieszczonych na platformie.  

 1. Użytkownik ma możliwość uzupełnienia lub poprawienia danych w swoim profilu. Obowiązkiem użytkownika jest sprawdzenie prawdziwości danych stanowiących profil użytkownika w tym zadbanie o  aktualność swojego adresu poczty elektronicznej podawanego w profilu. Wszelkie dodatkowe informacje, określone w profilu jako opcjonalne, użytkownik wprowadza lub usuwa na własne życzenie.  

 1. Akademia WSB nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody spowodowane korzystaniem z danych i informacji zamieszczanych przez innych użytkowników platformy, a także brakiem dostępu lub nieprawidłowościami w działaniu platformy wynikłymi z przyczyn niezależnych od Akademii WSB.  

 1. Wszelkich informacji pomocy związanej z funkcjonowaniem platformy udziela jej administrator. 

 1. Aktualna treść niniejszych Zasad jest dostępna na platformie e-learningowej Akademii WSB. 
Ostatnia modyfikacja: poniedziałek, 19 października 2020, 19:16